Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

cleany rent s.r.o.
2021
 1. Zákazník je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých údajů sdělených Poskytovateli. Ochrana osobních údajů Zákazníka – fyzické osoby je poskytována Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a Zákonem o ochraně osobních údajů.
 2. I bez souhlasu Zákazníka je Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se Zákazníka za účelem:
  1. uzavření Smlouvy a plnění práv a povinností ze Smlouvy;
  2. dodržování povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů, např. archivačních povinností a povinností vůči orgánům státní správy; a
  3. zajištění oprávněných zájmů Poskytovatele jako jsou: rozvoj a vývoj poskytovaných služeb; nahrávání a monitorování hovorů se Zákaznickou linkou; evidence dlužníků; vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů; předcházení vzniku škod na majetku Poskytovatele.
 3. Pouze se souhlasem Zákazníka je Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se Zákazníka za účelem:
  1. zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Poskytovatele či třetích stran;
  2. monitorování chování Zákazníků na Internetových stránkách (nad rámec pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících Internetové stránky prostřednictvím cookies);
  3. profilování Zákazníků;
  4. předávání osobních údajů třetím stranám (mimo rozsah, který je nutný k plnění práv a povinností ze Smlouvy).

  Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a Zákazník je oprávněn jej kdykoli odvolat.

 4. V rozsahu nezbytném pro naplnění účelů uvedených v čl. 3. a 4. zpracovává Poskytovatel zejména následující kategorie osobních údajů týkajících se Zákazníka:
  1. identifikační údaje Zákazníka (jméno a příjmení, adresa sídla, IČO a DIČ);
  2. kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo);
  3. údaje nutné k plnění Smlouvy (adresa pro vyzvednutí Prádla k vyčištění, adresa pro doručení vyčištěného Prádla zpět Zákazníkovi);
  4. údaje o objednaných službách Poskytovatele (druh a specifikace poskytované služby, objem služeb a jejich cena, informace o platební morálce);
  5. údaje o aktivitě Zákazníka na internetu (některé druhy tzv. cookies, údaje poskytnuté sítěmi Facebook, LinkedIn a Google).

  Příjemci osobních údajů Zákazníka v rámci provádění Služby jsou zejména příslušní Kurýři dopravující Prádlo dle Smlouvy.

 5. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. V případě osobních údajů uvedených v čl. 4. zpravidla nejdéle po dobu 10 let. I po uplynutí této doby je však Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v anonymizované podobě. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. osobu provozující pro Poskytovatele call centrum). Kromě osoby pověřené zpracováním údajů a osob dopravujících Prádlo nebudou tyto údaje Poskytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
 7. V souvislosti s ochranou osobních údajů má Zákazník zejména právo:
  1. získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a na informace o jejich zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. informace o účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích osobních údajů; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy);
  2. požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají Zákazníka, a s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  3. požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Zákazníka, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; Zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně);
  4. požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, v kterémkoli z případů uvedených v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
  5. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Poskytovatel bránil;
  6. kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či třetí strany, včetně profilování a přímého marketingu.
  7. podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.