Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

cleany rent s.r.o.
2021

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti cleany rent s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 078 89 801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309332 („Poskytovatel“) stanovují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Poskytovatelem a osobou, která si objednala provedení Služby nabízené Poskytovatelem („Zákazník“), a to zejména prostřednictvím Aplikace provozované na Internetových stránkách Poskytovatele  („Smlouva“).
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek lze sjednat pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 3. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje pro Zákazníka provést řádně a včas dílo spočívající v převzetí věcí (zejména prádla, bytového textilu či oděvů), které si Zákazník přeje vyčistit („Prádlo“), od Zákazníka na sjednaném místě a ve sjednaný čas, následném vyčištění Prádla a předání vyčištěného Prádla na sjednaném místě a ve sjednaný čas zpět Zákazníkovi („Služba“) a Zákazník se zavazuje od Poskytovatele vyčištěné Prádlo převzít a zaplatit za provedení Služby Poskytovateli Cenu stanovenou v souladu s hlavou 4. těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému a včasnému plnění závazků vyplývající ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
 4. Položkami Prádla ve smyslu předmětu díla dle Smlouvy mohou být pouze takové druhy prádla, bytového textilu, oděvů či jiných textilií, jejichž vyčištění Poskytovatel výslovně nabízí na Internetových stránkách a u nichž je v Ceníku uvedena cena za vyčištění. Jakékoli jiné věci, než jsou uvedeny v předchozí větě („Nestandardní položky“), mohou být položkami Prádla pouze na základě dohody Smluvních stran.
 5. Poskytovatel provozuje Službu pouze na území České republiky. Aplikace je kompatibilní zejména s následujícím softwarem: Google Chrome, MS Edge, Safari, Mozilla Firefox a Opera.
 6. Definice pojmů použitých v těchto Obchodních podmínkách a ustanovení upravující výklad těchto Obchodních podmínek jsou obsaženy v hlavě 12. těchto Obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka provedené na Internetových stránkách má Zákazník přístup do svého uživatelského rozhraní v rámci Aplikace („Uživatelský účet“). Prostřednictvím Uživatelského účtu může Zákazník zejména činit Objednávky Služeb Poskytovatele, případně provádět další úkony, které Aplikace umožňuje. Registrace Zákazníka a zřízení Uživatelského účtu je podmínkou učinění Objednávky v rámci Aplikace.
 2. Při registraci je Zákazník povinen správně a pravdivě uvést následující údaje:
  1. jméno a příjmení;
  2. emailovou adresu;
  3. zvolit si heslo pro přístup k Uživatelskému účtu.
 3. Před dokončením registrace Zákazník potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem těchto Obchodních podmínek, žádné z jejich ustanovení nepovažuje za překvapivé a výslovně se všemi ustanoveními těchto Obchodních podmínek souhlasí, přičemž jeho souhlas zůstává v platnosti i pro všechny Objednávky Zákazníka. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy či jejím plněním (např. náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby,
 4. Po dokončení registrace obdrží Zákazník na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace potvrzení registrace s aktivací účtu. Pro úspěšné přihlášení se k Uživatelskému účtu je Zákazník povinen si svůj Uživatelský účet nejdříve zaktivovat a zadat v příslušném poli Aplikace svou emailovou adresu a heslo, které si zvolil v rámci registrace.
 5. Pokud je Zákazník právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je ve svém Zákaznickém účtu pro potřeby fakturace Služeb povinen správně a pravdivě uvést následující údaje:
  1. firmu / název / jméno a příjmení;
  2. adresu sídla;
  3. IČO případně DIČ.
 6. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho Uživatelského účtu. S výjimkou čl. 2.7 těchto Obchodních podmínek, není Zákazník oprávněn umožnit užívání svého Uživatelského účtu třetí osobě.
 7. Aplikace umožňuje Zákazníkovi vytvářet v rámci svého Uživatelského účtu přístup třetí osobě v roli „manažer“ s omezenými uživatelskými právy, ovšem pouze za předpokladu, že tato třetí osoba bude vlastnit zcela samostatné přístupové údaje včetně přístupového hesla. V takovém případě je tato třetí osoba rovněž povinna zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k Uživatelskému účtu Zákazníka.
 8. Pokud Zákazník vytvoří přístup třetí osobě dle s čl. 2.7 těchto Obchodních podmínek zadáním jména, příjmení a emailu této třetí osoby, je třetí osobě prostřednictvím Aplikace zaslána emailová pozvánka s výzvou nastavení přístupového hesla. Nastavením hesla dojde k aktivaci přístupu do Uživatelského účtu Zákazníka.
 9. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Zákazníka, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, že Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
 10. Zákazník bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob.

3. Uzavírání a změny smluv

 1. Zákazník může u Poskytovatele učinit Objednávku na provedení Služby pouze pokud je přihlášen ke svému Uživatelskému účtu zejména tak, že řádně vyplní a odešle objednávkový formulář dostupný prostřednictvím Aplikace. Veškeré údaje Zákazníka uvedené v jeho Uživatelském účtu budou
 2. Bez ohledu na zvolený způsob platby v Uživatelském účtu je Zákazník oprávněn uhradit Objednávku či Objednávky i prostřednictvím platební brány Poskytovatele.
 3. Má-li Zákazník zájem o vyčištění Nestandardní položky, je možné Objednávku učinit prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Poskytovatele zakaznik@simpleto.cz anebo telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky.
 4. Objednávka je závazným návrhem Zákazníka na uzavření Smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku. Návrh provést Službu učiněný Poskytovatelem reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží (včetně Internetových stránek Poskytovatele) není sám o sobě nabídkou, nýbrž se považuje za výzvu k podávání Objednávek. Veškeré fotografie zobrazené na Internetových stránkách Poskytovatele jsou pouze ilustrační a nejsou předlohou či vzorkem stanovujícím jakost či provedení Služby.
 5. Před odesláním Objednávky prostřednictvím Aplikace Poskytovateli má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil a volby, které v rámci vytváření Objednávky provedl. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli prostřednictvím Aplikace kliknutím na pole „[Objednat]“.
 6. Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel Zákazníkovi potvrdí přijetí (akceptaci) Objednávky prostřednictvím Uživatelského účtu Zákazníka. Mlčení nebo nečinnost Poskytovatele nejsou samy o sobě přijetím (akceptací) Objednávky.
 7. Smlouvu lze uzavřít zejména v českém jazyce a dále v jazycích, jejichž použití umožňuje Aplikace.
 8. Zákazník výslovně souhlasí ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku, že Poskytovatel začne s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy ve Lhůtě k odstoupení od Smlouvy.
 9. Není-li v těchto Obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, lze Smlouvu uzavřenou písemně měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran anebo ústní dohodou Smluvních stran prostřednictvím Zákaznické linky. Písemnou formou se rozumí i výměna emailových či jiných elektronických zpráv (včetně editace Objednávky v rámci Aplikace). Zákazník souhlasí s tím, že telefonické hovory mezi Poskytovatelem a Zákazníkem mohou být za účelem zkvalitnění služeb Poskytovatele nahrávány. Za návrh na změnu Smlouvy ze strany Zákazníka se považuje i editace již potvrzené Objednávky Zákazníkem prostřednictvím Aplikace.
 10. Zákazník je oprávněn učinit vůči Poskytovateli návrh na změnu Smlouvy v otázce (i) druhu či počtu položek Prádla k vyčištění a/nebo (ii) termínu či místa vyzvednutí Prádla k vyčištění nejpozději 4 hodiny před sjednaným termínem vyzvednutí Prádla k vyčištění.
 11. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Poskytovatele obtížnější, zejména v případě zvýšení nákladů Poskytovatele na plnění, má Poskytovatel právo domáhat se vůči Zákazníkovi obnovení jednání o Smlouvě, pokud (i) Poskytovatel změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a (ii) ke změně došlo až po uzavření Smlouvy, anebo se Poskytovateli stala známou až po uzavření Smlouvy. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odložit na přiměřenou dobu plnění. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době na změně Smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 12. U vybraných služeb zveřejněných na Internetových stránkách a označených Poskytovatelem jako pravidelné služby (dále jen „Pravidelná služba“), se Objednávky na provedení Služby vytváří automatizovaně prostřednictvím Aplikace dle parametrů vybrané služby a v termínech zvolených výběrem z možností v Uživatelském účtu Zákazníka. Zákazník je oprávněn své nastavení v Uživatelském účtu změnit nebo Pravidelnou službu pozastavit. Poskytovatel může vyžadovat uzavření Smlouvy se Zákazníkem v písemné (papírové nebo elektronické) podobě. V takovém případě mají ujednání Smlouvy přednost před těmito Obchodními podmínkami a tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

4. Cena služby

 1. Není-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, určí se cena Služby („Cena“) dle Ceníku Poskytovatele platného k okamžiku dojití Objednávky Poskytovateli.
 2. Poskytovatel má právo kdykoli vydat nový Ceník se změněným obsahem. Poskytovatel zpřístupní Ceník Zákazníkovi na svých Internetových stránkách. Nový Ceník je platný od momentu jeho umístění na svých Internetových stránkách Poskytovatele. Platností nového Ceníku zaniká platnost Ceníku předcházejícího.
 3. V případě, kdy z důvodů spočívajících převážně na straně Zákazníka dojde ke zmaření (i) vyzvednutí Prádla k vyčištění od Zákazníka anebo (ii) doručení vyčištěného Prádla zpět Zákazníkovi, a to zejména proto, že se Zákazník nedostaví ve sjednaný čas na místo určené dle Smlouvy a nezajistí splnění této své povinnosti prostřednictvím třetí osoby, případně jinak neposkytne Poskytovateli součinnost potřebnou k vyzvednutí Prádla od Zákazníka nebo k doručení vyčištěného Prádla zpět Zákazníkovi, je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi účtovat jako součást celkové Ceny manipulační poplatek ve výši 150,- Kč („Poplatek za marný výjezd“).
 4. Celková Cena se skládá zejména ze součtu dílčích cen za vyčištění jednotlivých položek Prádla dle Ceníku a Nákladů na dopravu a Poplatku za marný výjezd, jsou-li v souladu s těmito Obchodními podmínkami účtovány. Bude-li Poskytovatel v době uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH, je oprávněn připočítat k Ceně Služby DPH podle aktuálně platné sazby.
 5. Dojde-li v důsledku změny Smlouvy či z jiného důvodu dle těchto Obchodních podmínek k tomu, že Služba bude poskytnuta v jiném rozsahu, než bylo původně ve Smlouvě sjednáno („Změna plnění“), aniž by přitom byla dohodnuta konkrétní změna Ceny, určí se nová Cena na základě Ceníku platného k okamžiku účinnosti Změny plnění. Byla-li v okamžiku účinnosti Změny plnění původně sjednaná Cena Zákazníkem již uhrazena, bude případný Přeplatek či Nedoplatek mezi Smluvními stranami vypořádán v nejbližší fakturaci, případně jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.
 6. Dohodnou-li se Smluvní strany, že součástí Služby budou činnosti Poskytovatele neuvedené v Ceníku, zejména, že mezi položkami Prádla budou Nestandardní položky, určí se Cena dohodou Smluvních stran.
 7. Případnou slevu z Ceny poskytnutou Poskytovatelem Zákazníkovi („Sleva“) zahrne Poskytovatel do nejbližší fakturace Zákazníkovi. 

5. Platební podmínky

 1. Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli za provedení Služby Cenu určenou v souladu s hlavou 4. těchto Obchodních podmínek, a to jedním v následujících způsobů:
  1. bezhotovostní platba prostřednictvím Platební brány; nebo
  2. bezhotovostní převodem na základě Poskytovatelem vystavené faktury za určité období se splatností čtrnáct (14) dní.
 2. Při bezhotovostní platbě je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli Cenu prostřednictvím platební brány přístupné v rámci Aplikace („Platební brána“), nebo převodem z účtu Zákazníka („Bezhotovostní platba“). Při Bezhotovostní platbě je zaplaceno v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že Platební brána je provozována třetí osobou, a to společností ThePay.cz, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, Jihlava, PSČ 586 01, IČ: 281 35 261, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 88388 („Provozovatel platební brány“). Před provedením Bezhotovostní platby je Zákazník povinen se seznámit s podmínkami použití Platební brány vydanými Provozovatelem platební brány a dostupnými na internetové adrese www.thepay.cz.
 3. Zvolil-li si Zákazník v Objednávce určitý způsob platby, je oprávněn zaplatit Poskytovateli Cenu i jiným způsobem platby, který Poskytovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje.
 4. Dostane-li se Zákazník do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn přerušit plnění svých povinností ze všech Smluv uzavřených se Zákazníkem, a to až do skončení prodlení Zákazníka.
 5. Platby provedené Zákazníkem na účet Poskytovatele před provedením Služby ani Prádlo předané Poskytovateli k vyčištění nejsou závdavkem, jehož zřeknutí se by opravňovalo Zákazníka k odstoupení od Smlouvy.
 6. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku proti pohledávce Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z provedení Služby na základě neplatné, nebo zrušené Smlouvy.

6. Vyzvednutí prádla k vyčištění

 1. Zákazník je povinen předat Poskytovateli Prádlo k vyčištění dle Smlouvy v místě a čase sjednaném ve Smlouvě, a to buďto sám, anebo prostřednictvím třetí osoby určené Zákazníkem anebo umožněním přístupu k místu, kde je prádlo uskladněno. Prádlo je za Poskytovatele oprávněn převzít pověřený Kurýr.
 2. Zákazník je povinen z Prádla před jeho předáním Poskytovateli odstranit části a doplňky, které s ním nejsou pevně spojeny (např. ozdoby, spony, odnímatelné odznaky) a které by mohly při čištění poškodit ostatní věci ve vlastnictví Poskytovatele anebo třetí osoby, a dále vyprázdnit veškeré kapsy a úložné prostory Prádla. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zničení věcí, které Zákazník v rozporu s tímto ustanovením z Prádla neodstranil.
 3. Poskytovatel je povinen zkontrolovat, zda věci, které převzal od Zákazníka, odpovídají položkám Prádla dle Smlouvy, až po jejich doručení do provozovny Poskytovatele. V případě zjištěného nesouladu je Poskytovatel povinen zkontaktovat Zákazníka a navrhnout mu takovou změnu Smlouvy, kterou bude tento nesoulad odstraněn. Nedohodnou-li se Smluvní strany na změně Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Poskytovatel od Smlouvy podle předchozí věty, je povinen vyčistit pouze ty převzaté věci, které odpovídají původně sjednaným položkám Prádla dle Smlouvy.
 4. V případě Pravidelné služby je Poskytovatel povinen zkontrolovat věci, které převzal od Zákazníka, až po jejich doručení do provozovny Poskytovatele a doplnit položky Prádla do příslušné Objednávky a zpřístupnit je v Uživatelském účtu Zákazníka nejpozději před doručením Objednávky Zákazníkovi. V takovém případě se položky Prádla co do druhu a počtu považují za Zákazníkem odsouhlasené.
 5. Dojde-li ke zmaření vyzvednutí Prádla od Zákazníka, zkontaktuje Poskytovatel Zákazníka a nabídne mu nový termín vyzvednutí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na novém termínu vyzvednutí Prádla k vyčištění, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7. Čištění

 1. V rámci Služby se Poskytovatel zavazuje provést pro Zákazníka s odbornou péčí a v obvyklé kvalitě údržbu Prádla spočívající zejména v odstranění skvrn a jiného znečištění čištěním, praním či jiným vhodným způsobem. Je-li to u jednotlivých položek Prádla obvyklé, je součástí Služby i žehlení. To neplatí, uvede-li Zákazník v Objednávce, že si určitou položku Prádla přeje nežehlit.
 2. Poskytovatel je povinen vyčistit jednotlivé položky Prádla v souladu s pokyny Zákazníka a pokyny výrobce Prádla ohledně materiálového složení a správné údržby, které jsou s Prádlem pevně spojeny v podobě štítků se standardními grafickými Symboly údržby.
 3. Chybí-li na určité položce Prádla Symboly údržby, nebo položka nemá být dle pokynů výrobce vůbec čištěna, případně je dle posouzení Poskytovatele k čištění jinak nevhodná, zejména je zde riziko poškození položky či jiných věcí v důsledku čištění („Riziková položka“), je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat Zákazníka, upozornit jej na existenci Rizikové položky a vyžádat si od něj pokyn, zda Rizikovou položku přesto čistit, případně jakým způsobem. Poskytovatel je oprávněn stanovit Zákazníkovi k udělení pokynu přiměřenou lhůtu. Poté co Poskytovatel pokyn obdrží, je povinen Zákazníka upozornit na případnou nevhodnost daného pokynu. Trvá-li Zákazník na vyčištění Rizikové položky navzdory upozornění Poskytovatele o nevhodnosti pokynu, je Poskytovatel oprávněn požadovat, aby mu to Zákazník potvrdil písemně (např. emailem). Poskytovatel je oprávněn přiměřeně prodloužit sjednaný termín doručení vyčištěného Prádla zpět Zákazníkovi o dobu, kdy čekal na příslušný pokyn Zákazníka, nejvýše však o dobu odpovídající svou délkou lhůtě stanovené Zákazníkovi k udělení pokynu.
 4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout vyčištění určité položky Prádla v případě, že:
  1. jde o Rizikovou položku a Zákazník včas neudělil Poskytovateli pokyn ohledně dalšího postupu, ačkoli k tomu byl Poskytovatelem vyzván; nebo
  2. jde o Rizikovou položku a pokyn Zákazníka ohledně dalšího postupu je dle posouzení Poskytovatele k provedení Služby zjevně nevhodný; nebo
  3. jde o položku Prádlo vyžadující zvláštní péči či technologický postup čištění, které Poskytovatel nenabízí, anebo by si její čištění vyžádalo mimořádné náklady ze strany Poskytovatele; nebo
  4. ve vyčištění položky Prádla Poskytovateli brání mimořádné okolnosti na straně Poskytovatele, které nelze v době uzavírání Smlouvy předvídat a nejsou Poskytovatelem zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek.
  5. Využití práva Poskytovatele podle článku 7.4 těchto Obchodních podmínek se považuje za Změnu plnění a Poskytovatel je o něm povinen Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat. Změna plnění je v takovém případě účinná okamžikem, kdy byl Zákazník o využití práva Poskytovatele odmítnout vyčištění určité položky Prádla informován.
  6. Zákazník bere na vědomí, že i přes vynaložení odborné péče a použití moderních technologických postupů a zařízení se může stát, že některé skvrny či znečištění nebude možné z Prádla stoprocentně odstranit. Upozorní-li Poskytovatel na tuto skutečnost Zákazníka před započetím čištění určité položky Prádla, není neúplné odstranění skvrn či znečištění z této položky vadou Služby.

8. Doručení vyčištěného prádla zákazníkovi

 1. Poskytovatel se zavazuje předat vyčištěné Prádlo zpět Zákazníkovi v čase a místě sjednaném ve Smlouvě, a to prostřednictvím k tomu pověřeného Kurýra. Zákazník je povinen vyčištěné Prádlo od Kurýra v místě a čase dle Smlouvy převzít, a to buďto sám, anebo prostřednictvím třetí osoby určené Zákazníkem, anebo umožněním přístupu na místo, kde má být Prádlo uskladněno. Převzetí vyčištěného Prádla jsou Zákazník anebo třetí osoba určená Zákazníkem na vyžádání Kurýra písemně potvrdit.
 2. Okamžikem převzetí Prádla Zákazníkem se považuje Služba za provedenou. Služba se považuje za provedenou i v případě, že Zákazník neposkytne Poskytovateli součinnost nutnou k převzetí vyčištěného Prádla.
 3. Před doručením vyčištěného Prádla Zákazníkovi zabalí Poskytovatel Prádlo do vhodného obalu. Náklady na obaly a náklady balení jsou zahrnuty v Ceně Služby a nejsou Zákazníkovi zvlášť účtovány.
 4. Dojde-li ke zmaření doručení vyčištěného Prádla zpět Zákazníkovi, uschová Poskytovatel Prádlo ve své provozovně („Úschovna“) a kontaktuje Zákazníka za účelem sjednání náhradního termínu doručení. Nedohodnou-li se Smluvní strany na náhradním termínu doručení, případně, dojde-li ke zmaření doručení vyčištěného Prádla i v náhradním termínu, je Zákazník povinen si bez zbytečného odkladů poté, co k tomu byl Poskytovatelem vyzván, vyzvednout vyčištěné Prádlo z Úschovny. Náklady spojené s vyzvednutím vyčištěného Prádla z Úschovny nese Zákazník sám.
 5. Nevyzvedne-li si Zákazník Prádlo z Úschovny ani do 2 měsíců ode dne, co k tomu byl Poskytovatelem vyzván, je Poskytovatel povinen stanovit Zákazníkovi přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí Prádla, ne kratší než 1 měsíc („Dodatečná lhůta“), a písemně upozornit Zákazníka na možnost svépomocného prodeje Prádla v případě, že si Zákazník Prádlo nevyzvedne ani v Dodatečné lhůtě. Po marném uplynutí Dodatečné lhůty je Poskytovatel oprávněn nevyzvednuté Prádlo na účet Zákazníka vhodným způsobem prodat. Proti výtěžku z prodeje Prádla je Poskytovatel oprávněn si započíst své splatné pohledávky vůči Zákazníkovi vyplývající ze Smlouvy včetně nákladů účelně vynaložených na uschování Prádla.

9. Práva z vadného plnění

 1. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že provedená Služba nemá vady. Zjevnou vadu Služby je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při náležité pozornosti zjistit. Skryté vady Služby je Zákazník povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 14 dní ode dne převzetí vyčištěného Prádla od Poskytovatele.
 2. V případě Odstranitelné vady Služby má Zákazník právo po Poskytovateli požadovat bezplatné odstranění vady (zejména opakovaným vyčištěním příslušné položky Prádla), anebo přiměřenou slevu z Ceny. V případě Neodstranitelné vady má Zákazník právo požadovat po Poskytovateli přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od Smlouvy má Zákazník i v případě, že provedená Služba má současně alespoň 3 Odstranitelné vady, anebo se určitou Odstranitelnou vadu Služby nepodařilo Poskytovateli opakovaně odstranit.
 3. Zákazník nemá práva z vadného plnění ohledně vady či poškození, které mělo Prádlo již před předáním Poskytovateli, případně které vznikly až po provedení Služby jinak, než v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele. Zákazník dále nemá práva z vadného plnění ohledně vady Služby, která vznikla v důsledku toho, že Zákazník trval na vyčištění Rizikové položky, ačkoli byl na nevhodnost takového postupu Poskytovatelem předem upozorněn v souladu s článkem 7.3 těchto Obchodních podmínek.

10. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy („Lhůta k odstoupení“). Provede-li však Poskytovatel Službu před uplynutím Lhůty k odstoupení, je Zákazník v souladu s § 1837 písm. a) Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze do té doby, než je Služba Poskytovatelem provedena.
 2. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, je v souladu s § 1834 Občanského zákoníku povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané Ceny za plnění poskytnuté Poskytovatelem do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, je povinen nést náklady spojené s navrácením Prádla zpět Zákazníkovi.
 3. Zákazník může uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy tak, že Poskytovateli doručí své jednostranné právní jednání, z něhož bude patrná vůle Zákazníka odstoupit od Smlouvy. V odstoupení uvede Zákazník i důvod odstoupení, nejedná-li se o případ, kdy je Zákazník v souladu se zákonem oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu. Odstupuje-li Zákazník od Smlouvy podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, může k odstoupení využít též vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy je možné Poskytovateli doručit zejména v tištěné podobě na adresu sídla Poskytovatele anebo v elektronické podobě na emailovou adresu: zakaznik@simpleto.cz. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovalou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. 
 4. Vedle důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek a důvodů vyplývajících ze zákona, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  1. Zákazník trvá na vyčištění určité položky Prádla, ačkoli byl na nevhodnost takového postupu Poskytovatelem předem upozorněn v souladu s článkem 7.3 těchto Obchodních podmínek; nebo
  2. v provedení Služby Poskytovateli brání mimořádné okolnosti na straně Poskytovatele, které nelze v době uzavírání Smlouvy předvídat a nejsou Poskytovatelem zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek; nebo
  3. se Zákazník dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona;
  4. je vůči Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení; nebo
  5. Zákazník vstoupí do likvidace.
 5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.
 6. Je-li společně s poskytnutím Služby poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Poskytovateli poskytnutý dárek vrátit. Náklady spojené s vrácením dárku zpět Poskytovateli nese Zákazník.

11. Řešení sporů

 1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní smírnou cestou.
 2. V souladu s § 14 Zákona o ochraně spotřebitele Poskytovatel Zákazníka – spotřebitele informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní je Česká obchodní inspekce, adresa internetových stránek: www.coi.cz.

12. Definice a výklad obchodních podmínek

 1. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:
  1. Aplikace“ znamená internetovou aplikaci Poskytovatele provozovanou na Internetových stránkách Poskytovatele;
  2. Bezhotovostní platba“ má význam uvedený v článku 5.2 těchto Obchodních podmínek;
  3. Cena“ má význam uvedený v článku 4.1 těchto Obchodních podmínek;
  4. Ceník znamená přehled cen Služeb nabízených Poskytovatelem vydaný Poskytovatelem a umístěný na Internetových stránkách Poskytovatele;
  5. Dodatečná lhůta“ má význam uvedený v článku 8.5 těchto Obchodních podmínek;
  6. Internetové stránky“ znamenají Internetové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese www.simpleto.cz a www.simpleto.app;
  7. Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  8. Kurýr znamená osoba pověřená Poskytovatelem zejména k vyzvedávání Prádla k vyčištění od Zákazníka, doručování vyčištěného Prádla zpět Zákazníkovi a plnění dalších závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy;
  9. Lhůta k odstoupení“ má význam uvedený v článku 10.1 těchto Obchodních podmínek;
  10. Nestandardní položky“ znamenají takové druhy prádla, bytového textilu, oděvů či jiných textilií, jejichž čištění Poskytovatel běžně nenabízí, a které mohou být předmětem díla (Prádlem) dle Smlouvy pouze po předchozí dohodě Smluvních stran;
  11. Náklady na dopravu“ znamená poplatek zahrnující náklady Poskytovatele na dopravu Kuriéra na místo vyzvednutí Prádla k vyčištění a na doručení vyčištěného Prádla zpět Zákazníkovi, uvedený v Ceníku;
  12. Nedoplatek“ znamená záporný rozdíl mezi Cenou již uhrazenou Zákazníkem a nově stanovenou Cenou v důsledku Změny plnění; 
  13. Neodstranitelná vada“ znamená takovou vadu Služby, která není Odstranitelnou vadou;
  14. Objednávka představuje závazný návrh na uzavření Smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku, učiněný Zákazníkem vůči Poskytovateli;
  15. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  16. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
  17. Obchodní podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti cleany rent s.r.o.;
  18. Odstranitelná vada“ znamená takovou vadu Služby, kterou lze dle posouzení Poskytovatele odstranit za pomoci zařízení a technologických postupů používaných Poskytovatelem;
  19. Platební brána“ má význam uvedený v článku 5.2 těchto Obchodních podmínek;
  20. Poplatek za marný výjezd“ má význam uvedený v článku 4.3 těchto Obchodních podmínek;
  21. Poskytovatel má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
  22. Prádlo je předmětem díla dle Smlouvy a znamená věci (zejména prádlo, bytový textil a oděvy), jejichž vyčištění si Zákazník na základě Smlouvy od Poskytovatele objednal;
  23. Pravidelná služba“ má význam uvedený v článku 3.12 těchto Obchodních podmínek;
  24. Provozovatel platební brány“ má význam uvedený v článku 5.2 těchto Obchodních podmínek;
  25. Přeplatek“ znamená kladný rozdíl mezi Cenou již uhrazenou Zákazníkem a nově stanovenou Cenou v důsledku Změny plnění;
  26. Riziková položka“ má význam uvedený v článku 7.3 těchto Obchodních podmínek;
  27. Sleva“ má význam uvedený v článku 4.7 těchto Obchodních podmínek;
  28. Služba“ má význam uvedený v článku 1.3 těchto Obchodních podmínek;
  29. Smlouva“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
  30. Smluvní strany znamená Poskytovatel a/nebo Zákazník;
  31. Symboly údržby“ znamenají v textilním průmyslu standardně používané grafické symboly znázorňující pokyny výrobce textilu ohledně jeho správné údržby; 
  32. Uživatelský účet“ má význam uvedený v článku 2.1 těchto Obchodních podmínek;
  33. Úschovna“ má význam uvedený v článku 8.4 těchto Obchodních podmínek;
  34. Zákazník“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
  35. Zákaznická linka“ znamená zvláštní telefonní linku určenou Poskytovatelem ke komunikaci ze Zákazníkem, jejíž číslo je uvedeno na Internetových stránkách Poskytovatele;
  36. „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
  37. „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  38. Změna plnění“ má význam uvedený v článku 4.5 těchto Obchodních podmínek.
 2. Výklad těchto Obchodních podmínek se řídí následujícími pravidly:
  1. Odkazy na „články“ se vykládají jako odkazy na příslušné články těchto Obchodních podmínek.
  2. Odkazy na „právní předpis“ nebo „příslušný právní předpis“ se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev či jiné obecně závazné normativní právní akty.
  3. Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.
  4. Pojmy „zahrnovat“ nebo „včetně“ v těchto Obchodních podmínkách znamenají „zejména, nikoli však výhradně“ (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena či nikoli) a nelze je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, jež jsou ve výčtu uvedeny.
  5. Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.
  6. Nadpisy jsou v těchto Obchodních podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 3. Je-li některé ustanovení Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek) neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Smlouvy.
 4. Zákazník přebírá podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
 5. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 6. S výjimkou čl. 3.12 těchto Obchodních podmínek je Smlouva včetně Obchodních podmínek archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na Internetových stránkách Poskytovatele.
 8. Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný též na Internetových stránkách Poskytovatele.
 9. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 15.3. 2021.